• Vnútorný poriadok školy 2018/2019

   • Čl. 1

    Základné ustanovenia

     1. Riaditeľka  Základnej školy Neporadza 132 (ďalej len „škola“) vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole Vnútorný poriadok školy.

     2. Vnútorný poriadok školy je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, zákonní zástupcovia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimo vyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho dodržiavať.

     3. Vnútorný poriadok školy je verejne prístupný na web stránke školy, v pracovni riaditeľa školy, v triedach.

     

    Čl. 2

    Organizácia vyučovania

     1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy.

     2. Začiatok vyučovania je od 7.50 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

    3. Časové rozdelenie dňa

     

    1. hodina       7,50 h. – 8,35 hod.         prestávka 8,35 – 8,45 hod.

    2. hodina       8,45 h. – 9,30 hod.         prestávka 9,30 – 9,50 hod.

    3. hodina       9,50 h. – 10,35 hod.       prestávka 10,35 – 10,45 hod.

    4. hodina      10,45 h. – 11,30 hod.      prestávka 11,30 – 11,40 hod. 

    5. hodina      11,40 h. – 12,25 hod.      prestávka 12,25 -  12,50 hod.

    6. hodina      12,50 h. – 13,35 hod.      ŠKD

    Prevádzka ŠKD je od 11,30 hod. do 15,30 hod.

     

     

     

     

     

     

    Čl. 3

    Organizácia činnosti v ŠKD

     

    1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11,30 do 15.30 hod.

    2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

     Režim dňa:

    11.30 – 11.35 príchod do ŠKD

    11.35 – 12.00 odpočinkové hry, relaxačná činnosť

    12.00 – 13.00 obed 

    13.00 – 14.30 vychádzky, rekreačná činnosť, krúžková činnosť

    14.30 – 15.00 príprava na vyučovanie

    15.00 – 15.30 odchod žiakov domov

     3. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne – splnomocnenie.

    4. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa môže vyradiť zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

    5. Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD. Aby sa nenarušovala výchovno-vyučovacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov

    6. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do školského klubu detí, je povinný mesačne najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca uhradiť sumu za pobyt dieťaťa v školskom klube detí stanovenú všeobecne záväzným nariadením obce.

    7. V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí mesačný poplatok za ŠKD v zmysle podmienok uvedených v tomto Školskom poriadku ani do 30 dní odo dňa riadnej splatnosti ktorejkoľvek splátky mesačného poplatku za ŠKD, je riaditeľ školy oprávnený rozhodnúť o predčasnom ukončení zotrvania dieťaťa v  ŠKD.   

     

     

     

    Čl. 4

    Organizácia prevádzky v ŠJ

     1. Do školskej jedálne (ŠJ) žiak vstupuje prezutý a bez školskej aktovky.

    2. Pred vstupom do ŠJ sa žiak zoraďuje tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa, správa sa pokojne a ticho, obeduje výhradne pri stole, pri jedení sa správa kultúrne (nekričí, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu), po skončení odnesie použitý riad k stolíku a zasunie pod sebou stoličku.

    3. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny dozor konajúcich pedagógov a zamestnancov ŠJ.

     

    Čl. 5

    Práva a povinnosti žiakov

     Čl. 5/1 Práva žiakov

    1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

    2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

    3. Žiak má právo na omyl.

    4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

    5. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

    6. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

    7. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, spolužiakov.

    8. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

    9. Žiaci školy  majú podľa Vnútorného poriadku právo navštevovať školský klub detí. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej stravovni.

     

    Čl. 5/2 Príchod do školy, príprava na vyučovanie

    1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 15 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede. Vyučovanie sa začína o 7.50 hod.

    2. Žiaci vchádzajú do školy 7.30  hlavným vchodom. Žiaci sa prezúvajú, veci si uložia do šatníka.

    3. Je neprípustné, aby v čase vyučovacej žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na chodbu. Každý žiak je povinný sedieť na svojom mieste.

     4. Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Na telesnú a športovú výchovu používajú cvičebný úbor, na pracovné vyučovanie  používajú pracovný odev.

    5. Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov.

    6. Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.

    7. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.

    8. Žiak je povinný zahlásiť úraz alebo nevoľnosť dozor konajúcemu učiteľovi.

     

    9. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa všetky zdraviu škodlivé činnosti, fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie drog a omamných látok. Žiaci nesmú hrať hazardné hry, nosiť do školy nebezpečné predmety. Je zakázané nosiť mobily, MP3 prehrávače počas vyučovacieho procesu.  Je zakázané nosiť cennosti, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Predmety nepotrebné na vyučovanie žiakom učiteľ odoberie a vráti ich rodičom.

    10. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.

    11. Žiaci sú povinní nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom. Žiak má po celý rok obalené všetky učebnice a zošity. Každá učebnica na poslednom liste má záznam o tom, kto ju používa.  Triedny učitelia dbajú aby zápis bol uskutočnený. Triedny učitelia dávajú na začiatku školského roka žiakom učebnice do opatery, výchovne na nich pôsobia, aby ich po celý školský rok udržiavali čisté a nepoškodené, kontrolujú a hodnotia údržbu a stav učebníc. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil.

                   po 1. roku užívania v plnej miere a učebnica mu ostane

                   po 2. roku používania polovicu hodnoty

                   po 3. roku tretinou hodnoty

    12. Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote a šetriť elektrickou energiou a vodou.

    13. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami. Je zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na oknách, parapetných  doskách, radiátoroch, zábradliach a schodištiach.

    14. Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach rešpektujú pokyny pedagogických zamestnancov. Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania tak, aby neporušovali zásady slušnosti. Ku všetkým zamestnancom školy a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo.

    15. Žiaci dodržiavajú zasadací poriadok v triede podľa vlastného výberu, ktorý schválil triedny učiteľ. Bez povolenia nesmú opustiť svoje miesto ani učebňu.

    16. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

    17. Chýbajúcich žiakov hlási týždenník triedy.

    18. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu vrátane parazitov, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.

    19. Každý neskorý príchod žiaka bude evidovaný a riešený triednym učiteľom individuálne. Za neskorý príchod žiaka je považovaný príchod do budovy školy po 7:45 hod.

     

    Čl. 5/3 - Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

    1. Na vyučovanie dochádza žiak pravidelne a včas.

    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zástupca žiaka je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti ešte pred začatím vyučovania t.j. do 7.45 hod.

    3. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle neočakávané mimoriadne udalosti v rodine žiaka.

    Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zástupca žiaka a škola vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

    Ak ochorie žiak alebo niektorí z osôb, s ktorými býva, alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to zástupca žiaka ihneď riaditeľke školy.

    Pri ochorení žiaka 1. roč. si chodia rodičia osobne konzultovať úlohy s triednou učiteľkou a radia sa o ďalšom postupe. Žiaci ostatných ročníkov sú povinný zistiť si prostredníctvom učiteľa alebo spolužiaka, čo sa preberalo v čase jeho neprítomnosti a aké písomné úlohy boli zadané, aby si ich mohol dodatočne vypracovať. V prípade nutnosti rodič požiada vyučujúceho o doučovanie.

    Ak žiak nemôže prísť na vyučovanie pre prekážku vopred známu, požiada rodič o dovolenie aspoň deň dopredu, nasledovne: 

    •  Na 1 hodinu od príslušného vyučujúceho
    •  Na 2 dni od triedneho vyučujúceho
    •  Na viac ako 2 dni od riaditeľa školy v zmysle platných smerníc MŠ (treba si podať     žiadosť o uvoľnenie zo školy)

    Ak žiak nemá potvrdenie od lekára ,rodič môže svoje dieťa  ospravedlniť písomne 5 krát za celý školský rok.

    Pokiaľ dôvody nie sú dostačujúce, triedna učiteľka poučí rodičov a v prípade opakovania porušenia školskej dochádzky uplatní disciplinárne výchovné opatrenia, za 6 neospravedlnených hodín – riaditeľské pokarhanie, za 7 hodín bude potrestaný zníženou známkou  zo správania o 2 stupne. Po vymeškaní a neodôvodnenom ospravedlnení 12 hodín bude mať žiak zníženú známku o 3 stupne.

    Rodičia ospravedlňujú dieťa škole predložením potvrdenia od lekára, ktoré má žiak zaznamenané v Žiackej knižke.

    Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky škola hlási príslušnému sociálnemu odboru.

    4. Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz vychádzania žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. Pri odchode žiaka z vyučovania počas dňa bude žiak uvoľnený na základe písomnej žiadosti rodiča v slovníčku.

     

    5. Ak žiak z vážnych dôvodov sa nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej  výchovy, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

    6. Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu určuje riaditeľ školy iba na základe písomného posúdenia lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

    7. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 5 vyučovacích dní potvrdenie lekárom.

     

    Čl. 5/4 Správanie sa žiakov cez prestávky

    1. Na začiatku vyuč. hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa. 

    2. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú sa na ďalšiu hodinu. Žiaci počas veľkej prestávky trávia čas na chodbe 1. poschodia a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa, v prípade priaznivého počasia odchádzajú do priestorov školského dvora.

    3. Počas malých prestávok si žiaci odkladajú pomôcky z predchádzajúcej vyučovacej hodiny a pripravujú si pomôcky na ďalšiu hodinu.

    4. Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas a svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas veľkej prestávky sa riadia pokynmi dozor konajúcich učiteľov.

    5. Žiaci sa premiestňujú do počítačovej učebne a cvičebne spolu s vyučujúcim.

    6. Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je prísne zakázané odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne nechať pohodené v školskom areáli.

    7. Do riaditeľne, kuchynky bez zaklopania a dovolenia učiteľa žiak nevstupuje.

     

    Čl. 5/5 Odchod zo školy

    1. Po skončení vyučovania uprace každý žiak okolo svojho miesta, vyloží stoličku.

    2. Týždenník skontroluje stav triedy ( čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla) a postará sa o čistotu tabule.

    3. Na pokyn učiteľa žiaci odchádzajú podľa rozpisu do školskej jedálne na obed, ŠKD, krúžkovú činnosť, alebo domov.

    4. Žiak budovu opustí iba v sprievode zákonného zástupcu. Alebo ak o to písomne požiada, poverí inú osobu zaznačenú v zápisnom lístku ŠKD.

     

    Čl. 5/6 Povinnosti týždenníkov

    1. Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ a sú zapísaní v "triednej knihe". Skupinu  týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok  v triede. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

    2. Triedna služba utiera tabuľu. Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok.

    3. Povinnosti  týždenníkov sú vyvesené v triede. Po skončení vyučovania týždenníci kontrolujú stav triedy.

     

    Čl. 6

    Práva a povinnosti rodičov

    1. Rodičia sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa) podľa prijatého zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

    2. Rodičia by mali informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, prípadne vychovávateľkou, mimo areálu školy.

    3. Zákonný zástupca je povinný komunikovať s pedagogickými zamestnancami a ostatnými zamestnancami školy korektne, v súlade so zásadami slušného správania sa bez známok agresie, vyhrážania sa, bez slovných alebo fyzických útokov.

    4. Rodičia by mali byť v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi prostredníctvom rodičovského združenia.

    5. Rodičovské združenie je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.

    6. Rodičovské združenie plní úlohu poradného orgánu riaditeľa školy. Rodičia prostredníctvom rodičovského združenia môžu škole poskytovať materiálnu i verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.

    7. Rodičovské združenie plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri výchove žiakov predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, pomáha spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi, nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

    8. Škola je povinná informovať rodičov o správaní a prospechu žiaka. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.

    9. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.

     

    10. Rodičom sa doporučuje využívať webovú stránku školy ako prostriedok na  informáciu o dianí na škole.

    11. Vstup zákonného zástupcu do budovy školy bude umožnený za týchto podmienok

    a) po vyučovaní pri prevzatí žiaka

    b) pri prevzatí žiaka z ŠKD

    c) stretnutie s pedagogickým zamestnancom bude vopred dohodnuté v mimo vyučovacom čase.

     

    Čl. 7

    Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

     

    Čl. 7/1  Všeobecné povinnosti pedagogických zamestnancov

    a) Pedagóg je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase konania porád, zasadaní MZ , triednych aktívov RZ, informačných popoludní, v čase určenom na pohotovosť a na prechodné zastupovanie neprítomného učiteľa, ak to pracovný poriadok neustanovuje inak.

    b) Prichádza na vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania alebo výchovnej činnosti. V zborovni sa podpíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod musí ospravedlniť u p. riaditeľky školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to telefonicky alebo osobne najneskôr  deň dopredu riaditeľke. Svoju neúčasť pre prekážky v práci, ktorá je prípustná podľa ZP, dokladá príslušnými potvrdeniami.

    c) Po príchode do školy sa pripraví na vyučovanie, a oboznámi sa so zmenami.

    d) Na zvonenie musí byť bezpodmienečne v triede.

    e) Skôr ako začne vyučovať, prekontroluje či učebňa vyhovuje na vyučovanie( čistota, teplo, svetlo a poriadok). Pred každou hodinou telesnej výchovy skontroluje cvičebňu a stav používaného cvičebného náradia. Ak učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámi to RŠ, ktorá rozhodne o opatreniach. Pokiaľ sa vyskytne závada , urobí záznam a zistí kto škodu spôsobil. Záznam urobí do zošita závad.

    f) Ak ide učiť do počítačovej učebne alebo cvičebne, dovedie tam žiakov zodpovedne. Žiaci ho nesmú čakať vo vnútri miestnosti sami.

     

     Čl. 7/2  Počas vyučovania učiteľ dbá:

    a) aby sa zachovávali pravidlá bezpečnosti a hygieny

    b) aby sa nepoškodzoval školský majetok

     

    Čl. 7/3  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny učiteľ dbá:

    a) aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili školské lavice, vyložili stoličky a vyčistili svoje miesto od papierov a nečistôt

    b) týždenníci skontrolovali čistotu, uzatvorili vodovodné kohútiky, zotreli tabuľu

    c) aby sa žiaci prezuli a obliekli, nenechali v šatni nečistotu a neporiadok

    d) odviesť žiakov do ŠKD alebo šatne

    e) aby upravení opustili školskú budovu

    f) aby po odchode žiakov skontroloval poriadok

    Vyučujúci nesmie odísť, pokiaľ neodišli všetci jeho žiaci.

     

    Čl. 7/4  Dary

    Pedagogickí zamestnanci nesmú prijímať od rodičov a žiakov neprimerané dary. Nepatria sem kvety na začiatku alebo na konci školského roka.

     

    Čl.7/5 Nadčasy a vyučovacia povinnosť

    1. Triedne knihy, záznamy o práci v nepovinnom predmete a prehľady výchovno – vzdelávacej činnosti sú pedagógovia povinní predkladať k nahliadnutiu a kontrole pani riaditeľke. Do triednej knihy učiteľ osobne zapisuje prebratú látku ( aj keď zastupuje), ktorej názov korešponduje s prebratou látkou a s časovo – tematickým plánom. Zapisuje aj chýbajúcich žiakov na hodine. Pravidelne zapisuje známky do klasifikačného záznamu. Vedie si presnú evidenciu činnosti a dochádzky žiakov aj na krúžkoch a nepovinných predmetoch.

     

    2. Každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok. Vzniknuté problémy rieši objektívne, nezaujato, dôsledne zisťuje a overuje príčiny  vzniku i ich priebeh a podľa vážnosti situácie vykoná a uskutoční výchovne opatrenia.

     

    3. Odbornú učebňu , triedy a miestnosť  ŠKD zásadne odomyká a zamyká príslušný vyučujúci alebo pani školníčka. V týchto priestoroch nesmú zostať žiaci bez dozoru učiteľa ani cez prestávku.

     

    4. Na hodinu tel. výchovy ( von alebo na miesto určenia pre cvičenie ) odvedie vyučujúci žiakov z triedy a po skončení hodiny ich privedie naspäť. Počas prezliekania žiakov vykonáva dozor.

     

    5. Ak sa pedagóg so žiakmi vzďaľuje z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámi to vedeniu školy a urobí záznam o opustení areálu školy.

     

    6. Pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a vybavovanie súkromných vecí!

     

    7. Fajčenie a pitie alkoholických nápojov v areáli školy je zakázané.

     

    8. Za bezpečnú prevádzku a využitie rýchlovarnej kanvice zodpovedajú zamestnanci školy.

    9. Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru.

     

    10. Ak žiada učiteľ mimoriadne o dovolenku, alebo žiada o mimoriadne udelenie NV, predloží riaditeľovi školy dovolenkový lístok na schválenie.

     

    11. Okrem toho pedagóg dodržiava pracovný poriadok a je povinný:

    - zúčastňovať sa na všetkých podujatiach poriadaných školou

    - pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu a vypracovať si na základe platných osnov časovo – tematický plán pre každý ročník a každý predmet. Je zodpovedný za jeho splnenie. Presun učiva musí byť prejednaný na MZ a schválený RŠ.

    - zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy, ( prípadnú neúčasť ospravedlní vopred a podľa potreby doloží potvrdením)

    - vykonávať funkcie a administratívne práce súvisiace s vyučovacím procesom pridelené riaditeľom školy

     - dodržiavať vnútroorganizačné predpisy

    - vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa zadelenia

    - dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov, i postupov pri prešetrovaní príčin ich vzniku a priebehu

    - nedopustiť, aby rodičia a iní návštevníci narušovali plynulý chod vyučovania

    12. Pedagóg je povinný dodržiavať pracovný čas, po jeho skončení sa osobne odpísať

    v knihe dochádzky. Prípadné prerušenie pracovnej doby sa vyznačí v knihe na pracovisku.

    13. Učitelia sa môžu pripravovať aj doma. Nie je povinná písomná príprava na vyučovanie , iba na požiadanie pani riaditeľkou. V prípade potreby zostáva učiteľ na pracovisku a pripravuje si potrebné materiály a pomôcky na druhý deň vyučovania:

           a) osobná príprava na výchovno- vzdelávaciu činnosť

    b) príprava materiálu  a pomôcok na vyučovanie alebo výchovnú prácu

    c) príprava grafických a písomných prác žiakov

    d) samovzdelávanie

    e) dopĺňanie a vypisovanie triednej dokumentácie

    Čl. 7/6 Povinnosti triednych učiteľov

    Každý učiteľ na začiatku školského roka dostane písomné poverenie od riaditeľky školy na vykonávanie triednictva v jednej triede, čo potvrdí svojim podpisom. Z toho mu vyplývajú všetky povinnosti triedneho učiteľa spojené s agendou triedy.

    1. Triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim a koordinujúcim činiteľom výchovno – vzdelávacej práce v nej

    2. Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede.

    3. Úzko spolupracuje s rodičmi svojich žiakov. Dbá na dodržiavanie ochrany osobných údajov žiakov (zákon č.18/2018 Z.z.)

    4. Denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie:

    a) ak žiak chýba na vyučovaní , triedny učiteľ zisťuje príčinu neprítomnosti

    b) ak sa bezdôvodne opakuje absencia, pozve rodiča na pohovor. Ak nenastane náprava ani vtedy, pošle triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy upozornenie na nedbalú dochádzku

    5. Ak žiak je dlhodobejšie pre chorobu neprítomný, spolupracuje s rodičmi, aby zaistil v ich spolupráci domáce úlohy.

    6. Po neprítomnosti v škole, odovzdá žiak ihneď po návrate, triednemu ospravedlnenie potvrdené lekárom

    7. Triedny učiteľ je ďalej povinný:

    a) raz mesačne prekontrolovať všetky žiacke knižky

    b) na konci týždňa skontrolovať záznamy v triednej knihe, zabezpečiť ich doplnenie a uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom

    c) v prípade potreby a závažného podozrenia má právo nahliadnuť do žiakových vecí a aktovky za účasti svedka, druhej dospelej osoby

    d) s vyučujúcim jednotlivých predmetov organizovať pomoc zaostávajúcim žiakom

    e)podľa potreby  uskutočniť  triednicku hodinu   

    f) robiť stručné záznamy o problémových deťoch

    g) viesť triednu knihu, triedny výkaz a a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov svojej triedy, osobne zodpovedá za jej správnosť a bezchybnosť

    h) viesť evidenciu učebníc zapožičaných žiakom

    i) kontrolovať vedenie klasifikačného záznamu

    8. Dbá aby žiaci neničili inventár školy , triedy, učebne a cvičebne

    9. Triedne aktívy využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi

    10. Žiakov ktorých správanie je príkladom pre ostatných, navrhuje na odmeny.

    11. Organizuje pomoc slabo prospievajúcim žiakom, individuálne integrovaným a žiakom so špeciálno pedagogickými a psychologickými potrebami

    12. Dozerá na estetický vzhľad triedy, na zariadenie, pomôcky, na učebnice a zošity. Spoločne so žiakmi vytvára príjemnú atmosféru a estetické prostredie triedy a školy.

     

    Čl. 7/7 Vedúci MZ

    1. Zvoláva schôdzu MZ najmenej 4 krát ročne

    2. Vedie zápisnicu o každom rokovaní

    3. Oboznamuje ostatných učiteľov s novými platnými poznatkami v jednotlivých predmetoch

    4. Vypracováva plán práce MZ na celý rok

     

    Čl. 7/8 Externý pracovník

    Na výuku náboženskej výchovy dochádza 1 krát týždenne. Zúčastňuje sa aspoň jednej pedagogickej rady, pracovnej porady a spolupracuje s triednou učiteľkou. Vo výchovno – vzdelávacom procese dodržiava práva a povinnosti pedagogického zamestnanca školy.

     

    Čl. 7/9 Povinnosti správcu kabinetu,  knižníc

    1. Zodpovedá v plnom rozsahu za inventár

    2. pri strate niektorej pomôcky, knihy okamžite upovedomí riaditeľa školy

    3. Každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať zápisné číslo na prístupnom a viditeľnom mieste

    4. Po dodaní nových vecí okamžite napíše nové inventárne číslo na predmet

    5. Na konci kalendárneho roka, prípadne podľa potreby urobí fyzickú inventarizáciu

    6. Podáva návrh na vyradenie predmetov , ako aj na doplnenie inventára

    7. Učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa potreby a o vypožičaní vedie písomný záznam

    8. Rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným a cudzím osobám, ako aj odnášať inventár zo školy

    9. V spolupráci s vedúcim metodického orgánu školy dbá, aby pomôcky a knihy boli neustále používané a nezostali v kabinetoch nevyužité

    10. Dbá , aby pomôcky boli riadne uložené a zabezpečené

    11. Zabezpečuje, aby inventárna kniha bola v škole neustále k dispozícii k nahliadnutiu nadriadeným orgánom

    12. V kabinete kde sú pomôcky uložené, dodržiava bezpečnostné predpisy

    13. Kľúč od kabinetu nevydáva do rúk žiakom.

    14. Udržiava v kabinete poriadok a čistotu

    15. Stará sa, aby pokazené pomôcky boli  čo najskôr dané do opravy

     

    Čl. 7/10 Povinnosti správcu odborných učební

    1. Vypracuje prevádzkový poriadok pre jednotlivé učebne. Tie musia byť v učebni umiestnené na viditeľnom mieste.

    2. Zodpovedá za inventár tejto učebne.

    3. Dbá, aby učebne boli primerane upravené, kontroluje, či nie je poškodené vedenie vody a elektrické zásuvky. Poškodené okamžite zahlási vedeniu školy.

    4. Dbá, aby nástenky resp. iný dekoračný materiál v učebni vystihoval charakter učebne.

     

    Čl. 7/11 Povinnosti dozorkonajúcich učiteľov :

    1. Účelom učiteľského dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní i počas obeda v ŠJ viesť žiakov k disciplíne, k hygiene a k dodržiavaniu školského poriadku.

    2. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých učiteľov. Členovia vedenia školy určujú dozor a vykonávajú jeho kontrolu.

    3. Učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov.

    4. Povinnosť vykonávať dozor sa začína o 7:30 hod a končí poslednou vyučovacou hodinou, resp. odchodom žiakov zo školy.

    5. Počas dozoru učiteľ v nepravidelných intervaloch sa neustále pohybuje v určenom priestore, kontroluje triedy, chodby, schodište aj miestnosti WC. Na konci prestávky zabezpečuje poriadok v triede, pripravenosť žiakov na vyučovanie, čistotu na chodbách, schodišti a wc.

    6. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach alebo na chodbe. V čase prestávok sú dvere do tried otvorené.

     

    Čl. 7/12 Úrazy – prvá pomoc – evidencia úrazov

    1. Každý pedagogický zamestnanec je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby predchádzal úrazom žiakov i seba.

    2. V prípade školského úrazu:

    a) v školskej budove alebo školskom areáli:

    Okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu, resp. vedenie školy požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných žiakoch. V prípade potreby zavolá telefonicky z kancelárie školy rýchlu zdravotnícku pomoc (avšak po poskytnutí prvej predlekárskej pomoci) Súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze. Ak nepotrebuje dieťa rýchlu lekársku pomoc, požiada najprv rodičov aby sprevádzali dieťa na ošetrenie. Ak nezastihne rodičov, musí ísť so žiakom na ošetrenie sám a zároveň sa postarať o sprevádzanie dieťaťa po ošetrení domov. Predtým požiada vedenie školy o svoje zastupovanie na ďalšej pedagogickej činnosti, ktorú má v ten deň. Ak žiak ostane v ďalšom ošetrení zdravotníckeho orgánu, informuje rodičov o mieste pobytu žiaka. Ak žiak do troch dní /okrem dňa úrazu/ nenastúpi do školy, vypíše tlačivo „Záznam o školskom úraze“ a opatrí ho podpismi svedkov. Úraz neodkladne /v deň úrazu/ zapíše so zošita o evidencii školských úrazov.

    b) v prípade úrazu mimo školy:

    Okamžite poskytne žiakovi /žiakom/ prvú pomoc, v prípade potreby požiada o to aj ďalších zamestnancov, resp. občanov. Ak je sám so svojou triedou (oddelením) a je nutný prevoz na ďalšie odborné ošetrenie, počká spolu so žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci (o jeho privolanie požiada okoloidúcich občanov), informuje sa u vodiča sanitky, kde bude dieťa odvezené. Dieťa nechá odviezť a požiada o starostlivosť posádky sanitky a sám sa vráti so žiakmi do školy. Telefonicky, príp. osobne informuje o stave a mieste pobytu žiaka rodičov a vedenie školy. Vhodné je, aby dieťa sprevádzala niektorá iná ochotná osoba – občan, ktorému udáme tel. č. školy. Učiteľ (vychovávateľ) v žiadnom prípade nesmie ponechať väčšinu žiakov triedy (oddelenia) bez osobného pedagogického dozoru.

    Hneď po príchode do školy je nutné informovať vedenie školy, zároveň sa informovať na zdravotný stav dieťaťa a navštíviť rodičov. Okamžite po príchode do školy úraz zaevidovať v knihe školských úrazov.

    Ak žiak nenastúpi do troch dní do školy /okrem dňa vzniku úrazu), spíše „Záznam o školskom úraze“.

    Nesmie sa stať , aby vedenie školy nebolo o akomkoľvek úraze včas informované, alebo aby sa to dozvedelo až od rodičov.

     

    Čl. 8

    Nepedagogický pracovník

    Školníčka

    Školskú budovu otvára ráno o 7,00 hod. a zatvára o 15,40 hod. Pred 1. vyučovacou hodinou koná do 7,30 hod. dozor v šatni.

    Kontroluje vstup osôb do budovy školy .Zistenia hlási riaditeľke školy. Pracuje podľa časového harmonogramu práce.

    Svoj príchod a odchod z pracoviska eviduje v Knihe dochádzok.

    Počas prázdnin preberá poštu. Po skončení vyučovania sa stará o poriadok, perie školské prádlo.

    Vedie evidenciu čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb, pomáha pri školských zberoch a ďalších akciách.

    Čl. 8/1 Zneškodňovanie odpadu:

    Odpadky z miestností školského zariadenia vynáša do odpadových nádob, ktoré sú  umiestnené za budovou školy. Vstup žiakom do tejto časti je zakázaný. Vyvážanie nádob zabezpečuje obec Neporadza.

    Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie má uložené v sklade čistiacich prostriedkov, vždy mimo dosahu detí.

    Čl. 8/2 Povinnosti:

    • Udržiava čistotu vo všetkých miestnostiach, ktoré sú v prevádzke a denne utiera na vlhko podlahy miestnosti, kde sa zdržiavajú žiaci
    • Čistí olejové nátery a nábytok
    • Stará sa o čistotu WC a súčasne sa počas upratovania stará o vetranie miestností
    • Čistí okná, radiátory, ometá steny a pod.
    • Po odchode žiakov utrie na vlhko podlahu – všetky miestnosti, aj podlahu WC teplou vodou, do ktorej pridá dezinfekčné prostriedky
    • Horúcou vodou, v ktorej je dezinfekčný prostriedok, umyje sedadlá WC, kľučky a rukoväte, prepláchne žľaby a pisoáre
    • Utrie prach z okenných rámov, zo všetkého zariadenia i z výhrevných telies
    • Dvakrát denne ( prípadne podľa potreby) stiera chodby, schodište a schody vlhkou handrou
    • Udržiava v čistote kryté a nekryté priestory
    • Po ukončení práce a odchode ostatných z pracoviska uzatvorí a uzamkne okná a dvere s cieľom predísť bezproblémovému vniknutiu nepovolaných osôb do objektu
    • Zamestnanec môže opustiť pracovisko v pracovnej dobe len so súhlasom nadriadeného
    • Neprítomnosť sa zapíše v knihe dochádzky
    • Zamestnanec ktorý utrpí úraz je povinný ohlásiť to neodkladne svojmu nadriadenému

     

    Čl. 8/3 Vykurovanie školských priestorov:

    O teplotu školy sa stará zriaďovateľ školy, obec Neporadza, ktorá poverila starosťou o tepelnú pohodu v škole pani školníčku J. Ševčíkovú. Dbá , aby teplota učební dosahovala od 20 - 24° C. Teplota nesmie klesnúť 3 dni po sebe pod 18° C a cez deň pod 16° C a výmena vzduchu má byť 30 m³ za hodinu. Ak teploty poklesnú, ZŠ sa nemôže prevádzkovať.

     

     

     

     

     

    Čl. 9

    Výchovné opatrenia

     Čl.9/1 Odmeny

    Žiakom školy sú poskytované tieto druhy odmien:

    1. Individuálna ústna pochvala učiteľom, triednym učiteľom.

    2. Pochvala pred žiackym zhromaždením, udelenie diplomu, vecnej odmeny - /napr.za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech.../.

    3. Pochvala pred triedou za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a reprezentáciu školy.

    4. Pochvala riaditeľom školy.

     

    Čl.9/2 Opatrenia na posilnenie disciplíny

    1. Individuálne napomenutie učiteľom, triednym učiteľom.

    2. Pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou (na polroka a na konci školského roka)

    3. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou (na polroka a na konci školského roka) Udelenie napomenutia a pokarhania triednym učiteľom a riaditeľom školy sa oznámi písomne rodičom.

    4. Zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku. Známka 3, 4 sa v triednom výkaze aj odôvodní)

    5. Preradenie žiaka na inú školu (len so súhlasom rodičov).

    6. V prípade vážneho porušenia školského poriadku pedagóg, ktorý porušenie zistí, oznámi  túto skutočnosť triednej učiteľke a v spolupráci s ňou vyhotoví zápis o porušení školského poriadku, ktorý podpíšu všetci prítomní. Oznam s predvolaním riaditeľa na pohovor sa pošle zákonnému zástupcovi. O pohovore sa spíše záznam, kde sa uvedú riešenia problému. V prípade neochoty rodiča spolupracovať sa priestupok prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.

     7. Všetky výchovné opatrenia sú posilnené prílohami č.1 a č.2

     

     

     

     

     

     

    Čl. 10

    Záverečné ustanovenie

    1. S obsahom Vnútorného poriadku školy sa oboznámili žiaci školy na úvodných triednických hodinách v školskom roku 2018/2019. Vnútorný poriadok školy dopĺňa Prevádzkový poriadok školy, Organizačný poriadok školy a vo výchove mimo vyučovania dopĺňa Vnútorný poriadok školského klubu detí.

    2. Vnútorný poriadok školy je posilnený prílohami č. 1,  č.2, ktoré musia byť v plnom znení dodržiavané.

    3. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách.

    4. Smernice pre prácu učiteľov, triednych učiteľov, vychovávateľky, školníčku boli vypracované na základe požiadaviek Pracovného poriadku a na základe miestnych podmienok a zvyklostí školy.

    5. Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov. Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať a plniť jeho ustanovenia a správaním i konaním prispieť k šíreniu dobrého mena školy.

    6. Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný Pedagogickou radou školy dňa 27.8.2018, a na plenárnom zasadnutí Združenia rodičov dňa ............................ .

    7. Vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňa 1. 9.2018 a účinnosť dňa 3.9.2018. Týmto dňom sa ruší Vnútorný poriadok školy šk. roku 2017/2018 s platnosťou do 30.6.2018.

     

    S VNÚTORNÝM PORIADKOM ŠKOLY som bol /a oboznámený/á, beriem na vedomie a budem sa ním riadiť vo svojej práci :

    Mgr. Miroslava Kasalová ......................................................

    Mgr. Margaréta Matúšová....................................................

    Mgr. Marcela Kyselicová.......................................................

    Mgr. Miroslav Kukla..............................................................

    Janka Ševčíková.....................................................................

     

     

                                                                                                                            Pečiatka školy

     

     

    Príloha  č.1       k Vnútornému poriadku školy vydanému  dňa 01.09.2018 s účinnosťou od 3.9.2018

    Čl. 9/3 Opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania žiakov v škole a v školskom zariadení v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006- R

     1. Charakteristika šikanovania

    Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť:

    a) je to úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky,

    b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

    c) opakované útoky,

    d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou, 

    e) šikanovanie zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie, obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie.

    Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete. Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania. Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho veku.  

     2. Prevencia šikanovania

     Základným preventívnym opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách! Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako protispoločenského správania jednotlivcov i skupín oboznámili všetci žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení a rodičovská verejnosť. Pre žiakov, pedagogických zamestnancov i rodičov je potrebné vedieť, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom a zábavou, mali by sa oboznámiť predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov. Za zvlášť nebezpečné je podceňovanie počiatočných prejavov šikanovania. Dôležité aktivity školy sa nedajú spájať len s vyučovacími predmetmi, ale sa týkajú všetkých činností a situácií v škole, v ktorých sa žiak učí prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.

     V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité najmä:

    a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole,

    b) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto oznámení),

    c) vo Vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

    d) zaistiť v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,

    e) prieskum na škole robiť priebežne formou dotazníkov, rozhovormi s deťmi, pozorovaním (vykonávajú výchovný poradca a triedni učitelia, aj učitelia na vyučovacích hodinách),

    1.     informovať pedagogických zamestnancov, žiakov, aj rodičov o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (ihneď oznámiť triednemu učiteľovi, koordinátorovi prevencie alebo výchovnému poradcovi, vedeniu školy, prípadne ktorémukoľvek učiteľovi, ktorému žiak dôveruje),

    g) každý zamestnanec školy má oznamovaciu povinnosť o prejavoch šikanovania a každý triedny učiteľ je povinný tieto prejavy riešiť, urobiť zápis, ktorý bude obsahovať popis skutku, meno agresora, obete a svedkov, aké riešenia a opatrenia prijal. Ak sa pri šetrení problému zistí, že išlo o šikanovanie, musia byť s tým oboznámení rodičia osobne alebo písomne,

    h) spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne pedagogicko- psychologickej poradne.

    3. Metódy riešenia šikanovania

     (1) Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.

    (2) Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča nasledovná stratégia: a) zaistenie ochrany obetiam, b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi, c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so           svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov), d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, e) kontaktovanie CVPP, CPPPaP alebo diagnostické centrum (ďalej len „DC“), f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

    (3) Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:

    a) okamžitá pomoc obeti,

    b) dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania, 

    c) vlastné vyšetrovanie,

    d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

    e) pokračujúca pomoc a podpora obete,

    f) nahlásenie prípadu polícii, 

    g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, 

    h) kontaktovanie CPPPaP a CVPP, DC a pod.

    4. Opatrenia na riešenie situácie:

    (1) Z opatrení pre obete možno použiť

    a) odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CVPP, CPPPaP,

    b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci,

    c) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP, CPPPaP,

    d) zníženie známky zo správania, c) preloženie žiaka do inej triedy, výchovnej skupiny,

    e) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie  riaditeľom školy;

     (2) V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia:

    a) odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne  príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,

     b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna       ochrana  detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého       v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov.

    c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

     5. Spolupráca školy s rodičmi žiakov    

    Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Nedá sa však predpokladať, že rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa odporúča upozorniť ich na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a ponúknuť im pomoc. Pri pohovore s rodičmi majú dbať pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

     6. Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami

    (1) V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení budeme spolupracovať s CVPP, CPPPaP, ako aj s ďalšími inštitúciami a orgánmi.

    1.   Budeme  sa  riadiť  opatreniami  a  odporúčaniami  Štátnej  školskej  inšpekcie  a   CVPP, CPPPaP. (3) Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného  činu, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR. (4) Bez zbytočného odkladu oznámime orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.

     

     

    Príloha  č.2       k Vnútornému poriadku školy vydanému  dňa 01.09.2018 s účinnosťou od 3.9.2018

    Metodické usmernenie č. 1/2013

    Čl. 9/4 Postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky.

     

    Kritéria na výchovné opatrenia – pochvaly a iné ocenenia

    Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

     1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za: - mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, - záslužný alebo statočný čin, - dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

     2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za : - vzornú dochádzku do školy počas školského roka, - za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie, - reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. - za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a rôznych súťaží - prácu pre triedny kolektív a podobne

     3. Pochvala od riaditeľa školy sa udeľuje za : - reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. - záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod. v priebehu navštevovania ZŠ - študijný priemer 1,00 - účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád - významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. ) - za 1.-3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží

     

    Kritéria na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny

    1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.

    2. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

    3. Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny.

    4. Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: - neskorý príchod na vyučovaciu hodinu, - nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti, - ojedinelé dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku, - menej časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

     

    5. Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za: - 1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny - opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku, - narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi - nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy - opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti, - časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

    Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade.

     6. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za: - 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, - opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti , - časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.

    7. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

    Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za: - 7 – 12 vymeškaných neospravedlnených hodín, - opakované závažné porušovanie školského poriadku, - fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom, - krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania, - falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK) - priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin, - úmyselné poškodzovanie majetku školy, - svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ), - za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.

     8. Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):

     Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.  Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za : - 13 - 60 vymeškaných neospravedlnených hodín - veľmi vážne porušenie školského poriadku, - fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie, -   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin, -   falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod. -   poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody.

    9. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

     Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.  Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za: - 61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín - priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin, - v týchto prípadoch problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.

    10. Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.- MP č. 22/2011 čl.9, bod 41.

    11. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka zo strany jeho zákonného zástupcu.

    Ochranné opatrenia

    1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá : a) zákonného zástupcu, b) zdravotnú pomoc, c) Policajný zbor.

    2. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

    Priestupky a správne delikty

    Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve: Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

    Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt.

    Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

    Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

     

     

     

     

     

    Doplnok k priestupkom

     

    A. Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, zabúdanie žiackej knižky, zabúdanie prezuviek, úbor na TV a pod.

    1.   Závažné priestupky: vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie školy,  nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  prepisovanie známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.
    2.   Mimoriadne závažné priestupky : šikanovanie žiakov (aj slovné), arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod.

                                                                                                   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                         ....................................

    Pečiatka školy, dňa  1. 9. 2018                                                                         riaditeľka školy