• Oznam o zápise do 1.ročníka ZŠ

     • Milí rodičia a budúci prváci !

      Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Neporadza

       pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční

      dňa 3. apríla 2019 (streda) v čase  14,00 - 15,30 hod.

      v budove základnej školy , na 1.poschodí v 1 triede.


      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je určený pre deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013.


      Žiadosť o prijatie do základnej školy musí byť podpísaná oboma rodičmi. Ak žiadosť o prijatie nemôže byť v deň zápisu podpísaná oboma zákonnými zástupcami, je potrebné priniesť/poslať do školy neodkladne čestné prehlásenie rodiča, ktorý sa nemôže zúčastniť zápisu. Tlačivo si môžete prevziať v škole. Ostatné tlačivá sa vyplnia v škole pri zápise.

      Potrebné je priniesť so sebou Váš občiansky preukaz, rodný list dieťaťa.

      • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.
      • Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky musí byť podpísaný oboma rodičmi. Súčasťou žiadosti rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky musí byť odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a zároveň odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, dieťa bude navštevovať materskú školu.​​​​​​​
     • Vianočná besiedka

     • 16.12. sa všetci stretneme na Vianočnej besiedke, ktorá sa uskutoční o 15:00 hod. v KD Neporadza. Žiaci MŠ a ZŠ si pre Vás pripravili vianočný program plný básničiek a pesničiek. Tešíme sa na Vás!

     • Smelý zajko - A bold rabbit

     • 5.12. sa naši žiaci zúčastnia činoherného predstavenia. Putovanie malého zajka svetom sprevádza túžba spoznať nové veci, presláviť sa a dokázať niečo naozaj veľké. Netradičné slovensko-anglické naštudovanie je doplnené výraznou hudobnou zložkou.

     • Mikuláš a Vianočné trhy

     • 5.12. príde do našej obce Mikuláš. Pri tejto príležitosti si žiaci Základnej a Materskej školy pripravujú Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia od 13:00 - 18:00 hod. v KD. Okrem rôznych vianočných dekorácií a sladkostí sa môžete tešiť aj na vianočný punč či kapustnicu. Tešíme sa na Vás. 

     • Deň jablka

     • 22.10. budú naši žiaci súťažiť nie len o najkrajšie a najväčšie jabĺčko, ale aj o najlepší jablkový koláč, ktorý pripravia doma za pomoci rodičov. Zároveň na nich čaká veľa zaujímavých aktivít pri príležitosti Dňa jablka. 

     • Október - Mesiac úcty k starším

     • 16.10. naši žiaci vystúpia v KD s programom, ktorý si pripravili pre svoje babičky a deduškov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

     • Kaštiel Antonstál

     • 15.10. naši žiaci spolu s predškolákmi navštívia Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, ktorý sa nachádza v miestnej časti mesta Nemšová.